MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Tuesday, Jun 25th

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Stavební úřad vykoná státní dozor a kontrolní prohlídku stavby

Stavební úřad zahájil státní dozor a kontrolní prohlídku stavby Pizza Originala. Co k tomu dodat?

 

Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební ú
řad
Kn
ěžská 19

370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Značka: SU/6583/2020 Fk Vyřizuje:
Č. j.: SU/6583/2020-3 Ing. Petra Fikotová

Viz rozdělovník:

Tel.: E-mail:
386804039 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datum: 18.11.2020

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad
nám. P
řemysla Otakara II, č. 1/1

Oznámení vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“), podle ustanovení § 171 odst. 1 stavebního zákona provede ve věci

prošetření stavebních úprav v prostorách provozovny Pizza Originala, na adrese Otakarova 1767/32, Č. Budějovice

na pozemku parc. č. 4277 v katastrálním území České Budějovice 3 státní dozor a kontrolní prohlídku stavby podle § 133 odst. 1 stavebního zákona, která se bude konat

10. 12. 2020 (čtvrtek) ve 12:30 hodin se schůzkou pozvaných na místě samém.

Důvodem konání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby jsou podněty k prošetření provedených stavebních úprav z hlediska stavebně právních předpisů.

Poučení podle stavebního zákona: § 132 Společné zásady

 1. (1)  Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

 2. (2)  Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu
  a) provád
  ět kontrolní prohlídky stavby,
  b) na
  řizovat neodkladné odstranění stavby,
  c) na
  řizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
  d) na
  řizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,

  e) nařizovat provedení udržovacích prací,
  f) na
  řizovat vyklizení stavby,
  g) ukládat opat
  ření na sousedním pozemku nebo stavbě.

(3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby
a) stavba byla provád
ěna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,

Č.j. SU/6583/2020 Fk

c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
d) se p
ři výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo, e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

 1. (4)  Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně na terénní úpravy a zařízení.

 2. (5)  Stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah vyžaduje.

§ 133 Kontrolní prohlídka stavby

 1. (1)  Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu avpřípadech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

 2. (2)  Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

page2image2753280

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
b) zda je stavba provád
ěna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,
c) stavebn
ě technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
d) zda provád
ěním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
f) zda je stavba užívána jen k povolenému ú
čelu a stanoveným způsobem,
g) zda je
řádně prováděna údržba stavby,
h) zda je zajišt
ěna bezpečnost při odstraňování stavby.

 1. (3)  Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

 2. (4)  Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

 3. (5)  Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

 4. (6)  Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.

§ 171 Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

 1. (1)  Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají ministerstvo, krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady. Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.

 2. (2)  Ministerstvo při provádění státního dozoru sleduje, jak orgány veřejné správy vykonávají působnost stanovenou tímto zákonem, a státní dozor nad činností autorizovaných inspektorů, který je součástí státního dozoru ve věcech stavebního řádu.

 3. (3)  V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na jejich charakter a následky

page2image2752704

či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti.

(4) Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními odstavců 1 až 3 dotčena.

Č.j. SU/6583/2020 Fk

§ 172 Vstupy na pozemky a do staveb

(1) Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, orgánu územního plánování a orgánu obce (dále jen "oprávněná úřední osoba"), pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn vstupovat na cizí

pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při

page3image2687936

a) zjišťování stavu stavby a pozemku,
b) opat
řování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

 1. (2)  V případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat, které nastalo v souvislosti s přípravou a prováděním neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby ve veřejném zájmu, může oprávněná úřední osoba vstoupit na pozemek, stavbu a do stavby i bez vědomí jejich vlastníka. O tom musí vlastníka bez zbytečného odkladu informovat a uvést důvody, které k tomu vedly.

 2. (3)  Do obydlí může oprávněná úřední osoba vstoupit, jen pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, může do něj oprávněná úřední osoba vstoupit též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy podle tohoto zákona. Uživatel obydlí je v uvedených případech povinen oprávněné úřední osobě vstup do obydlí umožnit.

 3. (4)  Oprávnění ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel a funkce oprávněné úřední osoby, rozsah oprávnění a vymezení platnosti průkazu. Průkaz musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby, která pověření vydala. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do stavby znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného pracovníka dotčeného orgánu, popřípadě další osoby uvedené v § 134 odst. 2 (Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků). Oprávněné úřední osoby i přizvané osoby jsou povinny dbát, aby při vstupu na pozemek, stavbu nebo do stavby nedošlo ke škodě, které bylo možno zabránit.

 4. (5)  Pokud vlastník pozemku nebo stavby bude bránit vstupu oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané osobě, může mu stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek.

 5. (6)  Zvláštní právní předpisy o vstupu na pozemky nebo do staveb v okruhu zájmů obrany, bezpečnosti nebo jiného zájmu státu nejsou dotčeny.

§ 173 Pořádková pokuta

(1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že:

page3image2692160

a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

 1. (2)  Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

 2. (3)  Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě.

Poučení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

§ 62 Pořádková pokuta
(1) Správní orgán m
ůže rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení

page3image2696384

závažně ztěžuje jeho postup tím, že
a) se bez omluvy nedostaví na p
ředvolání ke správnímu orgánu, b) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
c) neuposlechne pokynu ú
řední osoby.

Č.j. SU/6583/2020 Fk

 1. (2)  Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

 2. (3)  Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti

  následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně.

 3. (4)  Pořádkovou pokutu vybírá podle zvláštního zákona správní orgán, který ji uložil. V řízení o uložení

  povinnosti, k jejíž exekuci je správní orgán příslušný, je exekučním správním orgánem (§ 103 odst. 2) správní orgán, který pořádkovou pokutu uložil. Příjem z pořádkových pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

 4. (5)  Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

 5. (6)  Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může správní orgán, který ji uložil, novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení.

§ 63 Vykázání z místa konání úkonu

 1. (1)  Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná. Usnesení se vyhlašuje ústně. Správní orgán poučí vykazovanou osobu o následcích neuposlechnutí. Vykázání vynucují tytéž orgány, které provádějí předvedení podle § 60.

 2. (2)  Jestliže úkon není uskutečňován v úředních místnostech správního orgánu, nelze z místa úkonu vykázat osobu, která má vlastnické či užívací právo k prostoru, kde se úkon koná.

Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice

Obdrží:

(dodejky)
Domus invest, spol. s r.o., IDDS: 96xzh8a Pizza Originala CB s.r.o., IDDS: z7gw4ua