MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Sunday, Jul 21st

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření.

Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření. Co k tomu dodat? Možná by byl čas zveřejnit nahrávku vedoucí živnostenského úřadu paní Jeřábkové, která si stěžovala, že jí tajemník magistrátu volá večer domů, aby s ní probíral nutnost kontroly podniku p. Vrabela. Nejdříve se ale pozeptáme, kolikrát že vlastně živnostenský úřad kontroloval provozovny pana Vrabela za poslední roky. Bylo to mnohokrát.

 

Č. j.:
Sp. značka:

Vyřizuje: Telefon: Fax:

Ž/7906/2020/LH/1035599/7 Ž/7906/2020/LH/1035599

Mgr. Lada Hamerníková 386802716
386802750

Oznámení o zahájení kontroly

Magistrát města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, Vám

oznamuje,

že zahajuje kontrolu Vaší podnikatelské činnosti

v rozsahu podle § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola je zahájena v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, dnem doručení tohoto oznámení.

 

K provedení kontroly jsou jako kontrolující určeni: Mgr. Lada Hamerníková, Hana Římalová

V souvislosti s oznámením o zahájení kontroly Vás zároveň vyzýváme, abyste poskytl(a) kontrolnímu orgánu k výkonu kontroly potřebnou součinnost podle § 7, § 8 a § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem poskytnutí nutné součinnosti k výkonu kontroly Vás vyzýváme, abyste do datové schránky Obecního živnostenského úřadu České Budějovice (kjgb4yx) zaslal(a) do 15 dnů ode dne doručení této písemnosti živnostenskému úřadu originály těchto dokladů:
- doklad prokazující právní důvod pro užívání provozovny na adrese Otakarova 1767/32, České Budějovice dle ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona (nájemní smlouva nebo list vlastnictví nebo jiný podobný doklad, popř. doklad o ukončení nájemní smlouvy)
- doklad o způsobilosti provozovny pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona (kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o změně užívání vydané příslušným stavebním úřadem)

Číslo případu: 330101/U2020/14999/LH

ZIV 2.0p087/9050 DOP 0113/031

š33010120b13vk6wœ

Magistrát města České Budějovice obecní živnostenský úřad

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Originala CB s.r.o. Varšavská 715/36 120 00, Praha 2

- dohody o provedení práce, pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnanci na výše uvedené provozovně (jsou-li zaměstnáváni) dle ust. § 31 odst. 19 živnostenského zákona
- zdravotní průkazy pracovníka v potravinářství zaměstnanců provozovny dle ust. § 31 odst. 19 živnostenského zákona

- doklady prokazující provozování živnosti za období listopad 2020 dle ust. § 31 odst. 15 živnostenského zákona - přijaté faktury, vydané faktury, vystavené paragony, popř. vzor paragonu vystaveného.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte živnostenský úřad telefonicky, popř. na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

V případě, že neposkytnete kontrolnímu orgánu potřebnou součinnost, dopustíte se přestupku dle ust. § 15 odst. 1 kontrolního řádu a živnostenský úřad Vám může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 kontrolního řádu.

V Českých Budějovicích dne 24.11.2020

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh: 0, počet listů příloh: 0

Zdeňka Jeřábková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Strana 2

ZIV 2.0p087/9050 DOP 0113/031